Иновации и технологии в образованието(ефимеризация)

Терминът ефимеризация е въведен за пръв път от американският архитект, автор, откривател и футурист Ричард Фулър. Най-общото тълкувание на този термин е възможността на технологичния напредък да постига повече и повече с по-малко и по-малко(енергия, усилия, ресурси, средства), докато не успеем да постигаме и правим всичко с нищо. Това е ускорено повишаване в ефективността на постиженията на повече и повече продукция( стоки, услуги, информация и т.н.), докато влагаме по-малко и по-малко(усилия,време, ресурси и т.н.). Прозрението на Фулър било , че „ефимеризацията“, ще доведе до постоянно повишаващи се стандарти на живот и постоянно нарастващо население, въпреки ограничените ресурси. Тази концепция била приветствана от тези, които отричали Малтусианската философия. Опитваме се да използваме този модел и в образованието и възпитанието на ученици и студенти, защото ако желаем бъдещ икономически и социален растеж, ние трябва да преосмислим нашия подход към възпитанието и образованието. Много пуритани-педагози биха изразили бурно недоверието, несъгласието, дори възмущението и от тази идея. Но ако погледнем назад в историята ще видим забележителният напредък във всички аспекти на живота постигнати от технологиите, напр. първият компютър е бил с размерите на стая, докато сега спокойно се побира в джоб и е далеч по- функционален под формата на смартфон, което е един от най- явните примери на ефимеризация. С напредъкът на компютърните технологии днес пред обществото вече се намират невронните мрежи, дълбокото изучаване и изкуственият интелект. С напредъкът на технологиите и все по-обширното трениране и обучение на компютри и роботи, все по- малко хора ще са необходими за професии, като туристически агенти, оператори, застрахователи, секретари и други които изискват общи познания(компютрите вече ще бъдат тренирани и обучени да вземат правилните решения сами). Добрата новина е че ще има повишено търсене на специалисти, които ще създават решения за проблемите на хората в световен мащаб. Това вече се прави днес от учени, изобретатели и проучватели, учители, физици, химици и всички други които се занимават с която и да е, но конкретна научна сфера. Добрата новина е че за добро или лошо световните проблеми са с неограничен брой, така че винаги може да се търси решение на проблем или подобряване на конкретна ситуация. Така че винаги ще има работа за тези които могат да решават истински проблеми, затова че ако приемем тази прогноза за бъдещето остава въпросът как да се подготвим за това, което предстои и ще трябва реалистично да признаем пред себе си че никой няма да наеме никой заради това което знае( защото Гугъл знае много повече). Така че общите знания сами по себе си вече няма да бъдат толкова важни. Това което ще ни направи конкурентноспособни е умението да прилагаме знанията. Хората които умеят да прилагат знанията ще бъдат с предимство пред останалите. Днешната масова форма на образованието е учители/лектори изправени пред ученици/ студенти, или друга аудитория опитвайки се да прехвърлят собствените си знания в главите на седящите срещу тях хора, което определено не е най-доброто и правилно прекарано време( по мое мнение си е чисто прахосано време). Все пак има университети, където информацията се предава по електронен път на студентите и след това по-време на лекцията на тях им биват раздавани различни казуси върху които да разсъждават и да достигнат до общо решение и изводи. По-този начин те се научават едновременно да не пилеят времето си, като си прочитат и научават урока в къщи, после те развиват аналитичното си мислене и накрая подобряват работата си в екип. Такъв тип ученици/студенти ще са по склонни да намират решения за многобройните и разнообразни проблеми, отколкото тези учещи по сегашният масов, традиционен и очевидно неефективен за съвремието, както и за бъдещето ни модел. Подготовката на специалисти обучени да реагират и максимално бързо да проектират модели за решаване на различни проблеми би трябвало да е основен приоритет на образователните институции.
Следва продължение…………. За курсове по английски език си запазете час по телефона.
Автор: Антон Йорданов

Честито съединение!

Езиков и изпитен център“Study Eglish in Sliven“ Ви поздравява с празника и пожелава на Вас, и Вашите семейства здраве, дълголетие и благополучие!

Обичайни поздрави

Всекидневни поздрави
Ето и основните начини да поздравим околните на английски език:
Български Английски
Здрасти! Hi!/Hiya!
Здравей! Hello!
Добро утро! Good morning!
Добър ден! Good afternoon!
Добър вечер! Good evening!
Довиждане! Goodbye!
Лека нощ! Good night!
Как е? How is it going?
Хубав ден! Have a nice day!

Уроци за напреднали 17

На снимката ще видите таблица с продължителните времена в английския език. Строеж, употреба и значение. За курсове по английски език си запазете час по телефона.

Уроци за напреднали 16

Тук на снимката ще видите обща таблица на простите времена в английския език. Техният строеж, употреба и значение. За курсове по английски език си запазете час по телефона.

Уроци за напреднали 15

Word Formation
Word formation is the process or result of forming new words, which are derived from words or group of words with the same root. In other words, word formation is defined as the ways in which new words are made on the basis of other words or morphemes. New words may be added to the vocabulary of a language by derivational processes, but there’s also a variety of different ways such as compounding, coining, backformation, blending, acronymy and clipping.
1.Compounding is the process of joining two or more words into a single integrated word. Examples include: raincoat, football, desktop, fingerprints, bookcase etc.
2.Shortening (or backformation) is the process of creating new forms by removing affixes from the existing words. In other words, backformation is the opposite of derivation. Examples: act – action, gym – gymnasium, math – mathematics, dorm – dormitory, bike – bicycle, lab – laboratory.
3.The process of blending involves joining two words together by taking parts of the two words and combining the parts into a new whole. Usually the beginning of one word and the end of another are combined. Ex.:
smoke and fog – smog; breakfast and lunch – brunch; motor and hotel – motel; information and entertainment – infotainment;
4.Conversion is the word formation process where a word of one part of speech converts into another part of speech. There are many different types of conversion, for example:

a) noun to verb: email – to email; google – to google; bottle – to bottle; fool – to fool; host – to host;

b) verb to noun: to alert – alert; to attack – attack; to experience – experience; to cry – cry; to cover – cover;

c) adjective to verb: empty – to empty; green – to green;

d) verb to adjective: see – see through; stand up – stand up (comedian);

e) prepositions to noun: up, down – the ups and downs of life;

f) conjunction to noun: if, and, but – no ifs, ands or buts;

Уроци за напреднали 14

Word Meaning
Semantics is the study of meaning that is used to understand human expressions through language. It is perhaps the hardest part of a grammar of a language to learn because the meanings in a language are indefinite/undetermined. Although a word can have more than one meaning there is always a primary or original meaning that it expresses. This original meaning is called denotation. On the other hand, any additional meanings that a word may have are called connotations.
1.1. Polysemy – having two or more meanings, i.e. referring to two or more items of extralinguistic reality, but at the same time sharing at least one element of meaning: without this link – the shared meaning – it would be a case of homonymy.
e.g. big with the meanings – spacious (town), high (tree), adult (boy), numerous (nation), important (boss) – the shared item of meaning is “great amount/number”
plain(as in simple) – plain(as in not decorated in any way)
Polysemy is a manifestation of the economizing tendency in the language, namely making use of existing forms for additional, newly needed meanings.
1.2. Synonymy – a synonym is a word or phrase which has the same or nearly the same meaning as another word or phrase. Three different types of synonymy can be distinguished:
a) near synonymy – expressions that are more or less similar but not identical in meaning
mist – fog; stream – brook; dive – plunge;
b) partial synonymy – words that meet the criterion of identity of meaning but which,for various reasons, fail to meet the criterion for absolute synonymy
car – vehicle; quick – fast – rapid;
c) absolute synonymy – words that match in all their shades of meaning and in all stylistic characteristics. Their meanings are identical and they are synonymous in all contexts
airman – pilot; car – automobile; kind – sort;

Уроци за напреднали 13

Motivation of the Word
The term motivation is used to denote the relationship existing between the phonemic or morphemic composition and structural pattern of the word on the one hand, and its meaning on the other. There are three main types of motivation: phonetical motivation,morphological motivation, and semantic motivation.
When there is a certain similarity between the sounds that make up the word and those referred to by the sense, the motivation is phonetical. Examples are:
bang, buzz, cuckoo, giggle, gurgle, hiss, purr,whistle,etc. Here the sounds of a word are imitative of sounds in nature because what is referred to is a sound or at least, produces a characteristic sound(cuckoo).
Within the English vocabulary there are different words, all sound imitative, meaning‘quick, foolish, indistinct talk’: babble, chatter, gabble, prattle.In this last group echoic creationscombine phonological and morphological motivation because they contain verbal suffixes -le and -er forming frequentative verbs.
The morphological motivation may be quite regular. Thus, the prefix ex – means ‘former’ when added to human nouns: ex-filmstar, ex-president, ex-wife.Alongside with these cases there is a more general use of ex-: in borrowed words it is unstressed and motivation is faded (expect,export,etc.).The derived word re-think is motivated in as much as its morphological structure suggests the idea of thinking again. Re-is one of the most common prefixes of the English language, it means ‘again’ and ‘back’ and is added to verbal stems or abstract deverbal noun stems, as in rebuild, reclaim, resell,resettlement. Here again these newer formations should be compared with older borrowings from Latin and French where re- is now unstressed, and the motivation faded. Compare re-cover ‘cover again’ and recover ‘get better’. In short: morphological motivation is especially obvious in newly coined words, or at least words created in the present century. Сf. detainee, manoeuvrable, prefabricated, racialist, self- propelling, vitaminise,etc. In older words, root words and morphemes motivation is established etymologically, if at all.
In deciding whether a word of long standing in the language is morphologically motivated according to present-day patterns or not, one should be very careful. Similarity in sound form does not always correspond to similarity in morphological pattern. Agential suffix -er is affixable to any verb, so that
V+-er means ‘one who V-s’ or ‘something that V-s’: writer, receiver, bomber, rocker, knocker. Yet, although the verb numb exists in English, number is not ‘one who numbs’ but is derived from OFr nombre borrowed into English and completely assimilated.
The third type of motivation is called semantic motivation. It is based on the co-existence of direct and figurative meanings of the same word within the same synchronous system. Mouth continues to denote a part of the human face, and at the same time it can metaphorically apply to any opening or outlet: the mouth of a river, of a cave, of a furnace. Jacket is a short coat and also a protective cover for a book, a phonograph record or an electric wire. Thus, eyewash ‘a lotion for the eyes’ or headache‘pain in the head’, or watchdog ‘a dog kept for watching property’ are all morphologically motivated. If, on the other hand, they are usedmetaphorically as ‘something said or done to deceive a person so that he thinks that what he sees is good,though in fact it is not’, ‘anything or anyone very annoying’and ‘a watchful human guardian’,
respectively, then the motivation is semantic.

Selecting Plans In My Russian Bride

You are searching for a bride who’s more interested in you than on your hard earned money, so your communications’ focus shouldn’t be on your wages or your circumstance. It’s likely that you search a bride and a dress that you dream of on several sites online and also you might search distinguishing tips . If you are seeking a Russian bride there certainly are a range of critical recommendations here to help save you sending money to some one you do not understand and becoming the prey of a Russian brides scam.

You need to learn more regarding the legalities associated with bringing her into the US, so you may wed and have a new life, Once you locate a bride. After 2 years, for the bride the couple has to demonstrate that these were married in good faith. Russian brides have following attributes that can make it feasible to get love. Below, you are going to get some tips on the ideal approach to find a gorgeous Russian bride. There are numerous beautiful hot brides on the web looking for a partner.

Choosing Good Find a Bride

Asian brides really love to shop on the web for the ideal person, and a number of them russian bride are considering trying to find a relation ship. Online Russian brides are somewhat excessively popular abroad due to their traits that are amazing. However, you’ll find approaches to meet beautiful Ukrainian bride the simplest and probably the most trusted method to discover Ukrainian bride would be by way of a matchmaking support that is dependable.

You will barely find a woman here who doesn’t take care of herself. Russian women will also be thrifty and rather practical. Even though age gap isn’t made a thing by Ukrainian and Russian women, it ought to be some thing to contemplate a couple years down the road. You are often very worldly on several topics and will discover that your Russian women is capable of obtaining a intellectual conversation. As you begin trying to find beautiful Russian ladies, you need to be ready to find yourself a few shocks.

You might have to try quite hard to please your Russian girl. For most men across the planet, dating a woman is an incredibly exciting encounter. Women are serious about searching for dating or someone and so they expect exactly the same in their men. They know about the problem with drinking and prefer never to talk about it. You will need to locate your strategy through different kinds of ladies that are Russian.

Key Items of Find a Bride

Based on a comprehensive reading of her profile, then you can ascertain whether she’s the woman for you. It is straightforward to go together with a couple women however you can secure a better chance if you think of how you can do it. Dating Spiritual ladies, you should know that lots of them are educated and clever. Ukrainian women are feminine and extremely beautiful. They fit and are tended. Hence, if you should be trying to find amazing Ukraine women for marriage and unmarried, every thing that you will want to do is register to get a specialist matchmaking support.

You are likely to be long a means of contacting her , if you find a woman who beautiful or interesting to you. Every one knows it’s a female’s main purpose in life to be a mommy. A married Hmong can’t be raped by her partner.

Уроци за напреднали 12

Compound Sentence
A compound sentence refers to a sentence that is made of two or more independent clauses connected together by a coordinating conjunction. The coordinating conjunctions can be easily remembered if you think of the word FANBOYS.
For; And; Nor; But; Or; Yet; So

Examples of compound sentences :
Joe waited for the train, but the train was late.
I went out for a walk, and I took my umbrella with me
Bonnie couldn’t find her dress, so she didn’t go to the party.
He didn’t study, yet he was determined to pass the exam.