Защо да учим английски?

Учим английски и всякакви други чужди езици, за да можем по- лесно и бързо да приемаме и предаваме информацията. А информацията в наши дни е най- скъпото нещо. Умението да получаваме и пренасочваме информацията автоматично ни прави далеч по-конкурентни, атрактивни и успешни, като по-този начин шансовете ни за подобряване качеството и стила на живота ни значително се увеличават. Следователно всички чужди езици имат положителен ефект върху нашият живот, но понеже английския език е считан за международен, ние сме длъжни като цивилизовани хора да умеем да го използваме и да представяме достойно себе си и родината си пред света.

Уроци за напреднали1

Съществително име в английския език

The Noun

It denotes all kinds of physical objects (places, people or things) but also abstract concepts such as „birth“, „happiness“, „peace“ etc. A concrete noun denotes objects from the physical world and an abstract noun denotes abstract entities. The noun divides into 2 subclasses: common and proper. Nouns which refer to specific people or places (i.e. their names) are proper nouns, such as: Peter, Maria, Danube, Bulgaria. Nouns which do not have the specific properties of proper nouns represent the second subclass of common nouns, e.g. „cat“, „snow“, „house“.

1.The category of Number – it distinguishes 2 numbers singular and plural. Singular denotes oneness, there is a single referent as in I have a son while plural denotes more than oneness, the referents are more than one: People have two ears.

1.1 Grammatical markers for plurality – countable nouns form their plural by different grammatical endings or by change of their root vowel. They can be divided in three groups: variable, singular invariable and plural invariable. Variable nouns can be divided into regular and irregular.

 1. a) Regular and irregular

*Regular nouns form their plurality by:

-s: dogs, tables, houses;

-es: families, kisses, tomatoes;

-when they form their plural some nouns, ending in -f(e) undergo voicing of the final consonant: life – lives; knife – knives; leaf – leaves;

-nouns ending in -y change into -i: sky – skies

-family names ending in -y do not change: the Henrys

* Irregular nouns have different markers for plurality:

-en: child – children; ox – oxen

– some nouns change their root vowels: tooth – teeth; mouse – mice; foot -feet;

-the plural form of some nouns is the same as the singular: deer(sg) – deer(pl); sheep(sg) – sheep(pl); salmon(sg) – salmon(pl);

-many borrowed words retain their plural ending: antenna – antennae; bacterium – bacteria; phenomenon – phenomena

 

 1. b) Plural Invariable nouns – these are objects that are made of two parts, therefore they always appear in the plural form:

-Instruments: pincers, glasses. scissors, spectacles;

-Clothes: pants, shorts, pyjamas, breeches;

 1. c) Singular invariable nouns – uncountable nouns are singular and invariable and they don’t have a plural form:

rice, wine, coffee, sugar, flour;

2.Category of Gender – in English there is no marker for gender on the morphological level, but on the lexico-semantic, however, there are three forms: neuter, masculine and feminine.

2.1. Proper nouns and gender

Names of human beings are classified into male names and female names. There is no particular rule to determine the gender of the names, we know it from social experience. When such a name becomes the name of an inanimate object it still retains its gender even though the object may not have it. For example if we name a doll Alice it will have the semantic feature /+female/ even though the doll has no gender /-sex/.

2.2. Common nouns and gender – usually common nouns’ gender is neuter, however, if a common noun becomes proper(it is used to name a person) it undergoes certain changes. For example we can name a girl Violet (like the flower) and thus it acquires the semantic features /+sex/, /+animate/, /+human/ and /+female/.

2.3 Pronouns and gender – in English some pronouns are gender sensitive: the personal pronouns he, she, it; the relative pronouns who, which; the possessive pronouns his, hers;  and the reflexive pronouns himself, herself.

2.4 Gender classes – gender is recognized in the form of a small number of common nouns in English. They are morphologically marked for gender but the suffixes are not grammatical: abbot – abbess; actor – actress, duke – duchess; tiger – tigress;

*The semantic feature /+human/ – common nouns with the semantic feature /+human/ divide into two groups:

-they can assume either the /+male/ or /+female/ feature as in: mother, father, boy, girl, nephew, niece;

or they can mean both /+male /, /+female/: singer, doctor, professor

 

*The semantic feature /+animate/, /-human/ – again such nouns can be divided into two groups:

-single gender meaning: stallion – mare; rooster – hen, drake – duck, buck – doe;

-both genders meaning: mouse, rabbit, rat etc.

Как мотивираме учениците

 1.  Залагаме им високи, но все пак изпълними и възможни стандарти;
 2. Показваме истински ентусиазъм към работата- по този начин те се ентусиазират да учат и знаят повече;
 3. Отличаваме ги с големи и малки награди;
 4. Имаме високи очаквания от тяхната работа;
 5. Оценяваме напредъка им в изпълнението на краткосрочни задания или проекти;
 6. Най- добрите определят петъчната програма (лекция, дискусия, гледане на филм, изиграване на сценка от филм или театрална пиеса);
 7. Уроци свързани с извънкласния живот на учениците;
 8. Поощряваме положителното извънкласно поведение на учениците ( грижа за възрастни и хора в неравностойно положение, грижа за дома и помощ на близки и родители, помощ при изпълнение на домакински задължения);
 9. Установяваме приятелски отношения по линията ученик- учител, както и между родител- учител;
 10. Планираме заедно с учениците възможностите за екскурзия, след като те са достигнали очакваните резултати.

МЕТОДИКА

 1. На първо място тук залагаме високи очаквания от учениците;
 2. Утвърждаваме ежедневна рутина;
 3. Постоянно и без прекъсване повишаваме квалификацията си;
 4. Прилагане таксономията на Блум като се обръща специално внимание на анализа и синтеза на новите знания от самите ученици и последващото им прилагане в различните ситуации;
 5. Разнообразие от учебници, помагала и материали, като по този начин учениците имат предимство да ползват повече учебни системи и източници на информация;
 6. Обръщаме персонално внимание на всеки ученик,
 7. Поощряваме творческите способности на учениците и им помагаме да ги развиват посредством писмени задачи и занимания;
 8. Позитивната и забавна учебна атмосфера е задължителна в класната стая, защото опитът показва, че такъв тип атмосфера е далеч по- ефективна;
 9. Разширяваме познанията и общата култура, чрез задачи за самостоятелна работа които включват изследвания и намиране на информация по ежедневни, културни, обществени, и научни теми;
 10. Информираме учениците за новостите в обществения живот и обсъждаме възможностите им за по- успешно и ефективно социално включване;
 11. Следим за правилното и навременно изпълнение на всички задачи, и пропорционалното усъвършенстване на английският на всеки ученик;
 12.  Насърчаваме сътрудничеството между учениците, като по-този начин ги научаваме на уважение и работа в екип.

Толерантност и съпричастност

Съвсем в духа на модерното, напоследък приобщаващо образование и вечно валидните човешки ценности, школата е ориентирана към нуждите на отделният ученик и упражненията му/и в тази посока. Също така децата биват окуражавани да си помагат едно на друго, което не само им помага да овладеят материала по-бързо, но и създава дух на единство и взаимопомощ.Приучава ги на толерантно отношение към другите и повишава тяхната култура, толерантност, съпричастност и самокритика. Все качества, които са полезни и липсващи в съвременното общество. Възпитанието на тези качества у децата, както и задълбоченото научаване на английски език, дава на децата реален шанс за успешната им бъдеща реализация като хора и професионалисти.

Поздравителен адрес

Английски езиков център“ Study English in Sliven“ честити и поздравява всички деца за 01.06! Пожелавам Ви веселби, безкрайни игри и забавления. Носете само гордост и радост на себе си, и на родителите си!

Изпитни сесии

Имам удоволствието да Ви съобщя, че през Ноември и Декември, в центърът, ще се провеждат изпитни сесии към академична асоциация „Pearson“. Сесията ще обхваща PTE Young Learners и PTE General. След успешно премината сесия, участниците получават безсрочни сертификати,по съответното ниво, на английски. Сесиите се провеждат в английски езиков център „Study English in Sliven“, като писмената част се изпраща за проверка в Англия, където специалисти ги оценяват , устният изпит се провежда от преподавателя, в школата. След успешно издържани писмена и устна сесия, сертификатът се изпраща от Англия и се връчва на изпитваният. За курсове по английски език си запазете час по телефона.

Резюме

Това е най- новата школа по английски език в град Сливен, която предлага обучение по английски език и единствено тук можете да се запишете и явите на изпит, за международно признат сертификат на академична асоциация „Pearson“
Сертификатите на асоциацията са безсрочни и се радват на международно признание. Подходящи са за кандидат-студенти, служители и всякакъв род специалисти, с амбиция към кариерно, и личностно развитие. За по-малките ученици , разполагаме с интересни и забавни методики за по-бързо научаване на говорим и писмен английски. Най- малките също могат да получат действителен сертификат от Асоциация “ Pearson“. Изпитни сесии, за всички се провеждат два пъти годишно през май-юни, както и ноември-декември.